FAQs Complain Problems

समाचार

नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागजात पेश भइ स्पष्ट भएमा पालो अनुसार तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगर सभाले निर्धारण गरे वमोजिमको दस्तुर लाग्ने छ
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
  • नाता सम्बन्ध देखिने कागज पत्र
  • नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइजको २/२ प्रति फोटो
  • आवस्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का/सनाखत समेत