FAQs Complain Problems

नागरिकता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागजात पेश भइ स्पष्ट भएमा पालो अनुसार तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगर सभाले निर्धारण गरे वमोजिमको दस्तुर लाग्ने छ
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बुवा आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र
  • जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र
  • शैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र
  • निवेदन फारम
  • स्पष्ट नभएमा सर्जमिन मुचुल्का/सनाखत समेत