FAQs Complain Problems

समाचार

जग्गा नामसारी दाखेल / खारेज सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागजात पेश भइ स्पष्ट भएमा पालो अनुसार तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगर सभाले निर्धारण गरे वमोजिमको दस्तुर लाग्ने छ
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सरोकारवाला सबैको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
  • मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र
  • स्पष्ट नभएमा सर्जमिन मुचुल्का / सनाखत समेत
  • जग्गा राजिस्ट्रेशन गरेको कागज