FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खरको छाना लागत संकलन फारम

Post date: Monday, November 20, 2017 - 15:36

एकीकृत सम्पति कर  तिर्न आउदा संलग्न राख्नु पर्ने कागजात

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गा धनिप्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  • घरको नक्सा पास गरेको भए सोको प्रतिलिपि
Post date: Tuesday, August 1, 2017 - 17:14
Post date: Sunday, January 15, 2017 - 16:13
वडा भेला सम्बन्धी सूचना
Post date: Thursday, December 8, 2016 - 12:29

Pages