FAQs Complain Problems

आ.ब २०७४/०७५ देखि एकीकृत सम्पति कर लागु भएको सम्बन्धि सुचना

एकीकृत सम्पति कर  तिर्न आउदा संलग्न राख्नु पर्ने कागजात

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गा धनिप्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  • घरको नक्सा पास गरेको भए सोको प्रतिलिपि