सूचना,संचार तथा प्रबिधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम जेठ १८-१९ ,२०७३