तेश्रो नगरपरिषद्बाट आ.ब.२०७३/७४ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिकृत श्री बाबुराम पल्ली